منابع زبان انگلیسی فراوانند ؟!

کاربرد Not و No در انگلیسی

با سلام خدمت همراهان همیشگی وب سایت موسسه زبان فرساد امروز همراه ما باشید با کاربرد Not و No در انگلیسی .

از No و Not کی و کجا استفاده کنیم؟
آیا می دانید تفاوت no با not در زبان انگلیسی چیست؟ کلمه ی No در زبان انگلیسی در دو معنای “نه” و “هیچ” مورد استفاده
قرار می گیرد. همچنین در برخی جمله های زبان انگلیسی از کلمه not به معنای هیچ استفاده می شود. در این پست برآنیم تا
نحوه استفاده از این کلمات در جملات زبان انگلیسی را به شما بیاموزیم.

 

‘No’ is used to respond to questions. برای پاسخ به سوالات از No استفاده میشه
Do you speak French? No.
‘No’ is used before a noun without an article. و زمانی که یه اسم رو بدون حرف تعریف استفاده میکنیم : *Learning English is no joke.
If there is an article, you use ‘not’. اگر حرف تعریف آوردیم باید از not استفاده کنیم
*Learning English is not a joke.
‘No’ is used before an adjective in front of a noun without an article. همچنین از No در مواردی که صفت قبل از اسم بیاد و بدون حرف تعریف باشه استفاده باید بشه
*There are no red cars here.
.enough, many, any and muchrds ‘Not’ is used before the wo یکی دیگه از کاربردهای not قبل از کلماتی مثل موارد بالاست
*There’s not enough time.
‘Not’ is used to make verbs negative. از نات برای منفی کردن فعل ها استفاده میشه
*I’m not listening.
OTand NDifference between NO
NO=
 Does not use an article AFTER the word “no” (a, the, this, these, those)
 Does NOT go with a possessive pronoun (my, your, his, her, our, their)
 Used before a noun
 NOT used in an imperative statement
 Can answer a Yes/ No question alone
Examples:
She is no scholar, but she loves to debate everyone
Currently, there is no money for the project
Brad made no attempt cover up the truth
Did you steal money from our bank? NO! It wasn’t me, I swear
=NOT
 Can go before a possessive pronoun (my, your, his, her, our, their)
 Used before a noun with an article, or an adjective
 Can be used before a verb in an imperative statement
 Used to verify an objects being.
Examples:
These are not my socks, Mom
The man realized he was not in the right place at the right time.
Could you not pick your nose in front of me?
Is this your homework? [No, isn’t (is NOT)
Did you steal money from our bank? [It wasn’t (was not) me, I swear
 When answering a question using the word “hope” to express desire, use NOT for negative, and SO for positive.
Is this your car, ma’am? [I hope not]
Is this your bag full of money, sir? [I hope so]