جذب پرسنل

جهت درخواست همکاری و پیوستن به جمع ما، فرم زیر را تکمیل نمایید. 

نام و نام خانوادگی (*)

نام پدر (*)

آدرس ایمیل (*)

جنسیت
زنمرد

مذهب

وضعیت خانوادگی
متاهلمجرد

نوع همکاری (*)
فروشندگیبازاریابیتولید محتوا و تبلیغاتامور دفتری/ اداریحسابداری/ مالیمدیریت تیم فروش/ اداریامور قراردادهاامور آموزشی

شماره همراه (*)

شماره ثابت (*)

مهارت های فردی (توضیحات مختصری در مورد مهارت های فردی خود بیان کنید)