جذب پرسنل

جهت درخواست همکاری و پیوستن به جمع ما، فرم زیر را تکمیل نمایید. 

  نام و نام خانوادگی (*)

  نام پدر (*)

  آدرس ایمیل (*)

  جنسیت
  زنمرد

  مذهب

  وضعیت خانوادگی
  متاهلمجرد

  نوع همکاری (*)
  فروشندگیبازاریابیتولید محتوا و تبلیغاتامور دفتری/ اداریحسابداری/ مالیمدیریت تیم فروش/ اداریامور قراردادهاامور آموزشی

  شماره همراه (*)

  شماره ثابت (*)

  مهارت های فردی (توضیحات مختصری در مورد مهارت های فردی خود بیان کنید)