چگونه سریع زبان جدید یاد بگیریم؟

چگونه سریع زبان جدید یاد بگیریم؟ ” من هفت سال در مدرسه زبان انگلیسی خوندم...