زمان و افعال فراگیری زبان

اولین سؤالی که درباره فرآیند یادگیری زبان پرسیده می‌شود این است که برای فراگیری زبان...