ضرب المثل های انگلیسی با A

ضرب المثل ها جمله های کوتاهی هستند که به عنوان دلیل و شاهد در نوشتار...