ضمایر ملکی، انعکاسی و تاکیدی

ضمایر ملکی، انعکاسی و تاکیدی با سلام خدمت تمامی همراهان موسسه زبان فرساد. امروز قصد...