نکات گرامری افعال که باید در نوشتار و گفتار رعایت کنید

نکات گرامری افعال درمقاله قبل از این مجموعه در باره نکات گرامری اسامی صحبت کردیم....