Appearance Collocation(مشخصات ظاهری)

Appearance Collocation تمام افراد دنیا مشخصات ظاهری متفاوتی دارند. شاید بخواهیم برای یک فرد ظاهر...