چطور فارسی فکر نکنیم ؟!

چطور فارسی فکر نکنیم ؟! احتمالا شما هم این جمله را از مدرسان زبان شنیده...