چگونه دست خطی زیبا داشته باشیم ؟

چگونه دست خطی زیبا داشته باشیم ؟ یادگیری زبان انگلیسی تنها محدود به صحبت کردن...