مهارت Listening خود را تقویت کنید!!

تمارین مخصوص تقویت مهارت Listening روزی که برای اولین بار یک نفر با شما انگلیسی...