یادگیری تلفظ لغات انگلیسی چیست؟

اهمیت یادگیری تلفظ لغات انگلیسی چیست ؟ آیا نیاز است که روی تلفظ وقت صرف...