چگونه یادگیری کلمات زبان انگلیسی را سرعت ببخشیم؟

چگونه کلمات را به انگلیسی حفظ کنیم؟ یکی از مشکلاتی که اکثر زبان آموزان با آن...