House Collocations (خانه و ساختمان)

Houses, flats and rooms Collocations خانه یکی از نیاز‌های پایه برای انسان است. وقتی بدنبال...