منظور از Coherence و Cohesion در مهارت writing آزمون IELTS چیست؟

منظور از Coherence و Cohesion در مهارت writing آزمون IELTS چیست؟ در این نوشته می‏خواهیم...