Feelings and Emotion Collocation (احساسات)

Feelings and Emotion Collocation احساسات هر فرد در هر مکان و زمانی تغییر می‌کنند. ما...