Writing Collocation: give opinion(نوشتن)

Writing Collocation: give opinion برای نوشتن یک متن اولین چیز داشتن یک ایده خوب است....