کاربرد فعل مهم Need در زبان انگلیسی

کاربرد فعل مهم Need : فعل Need یک فعل Semi - Modal می باشد. به...