Health and illness Collocation(سلامتی)

Health and illness Collocation سلامتی مهمترین چیزی است که یک فرد می‌تواند داشته باشد. در...