اهمیت voice در مکالمه Speaking

اهمیت voice در مکالمه Speaking صدا یا voice چیست و چرا در مکالمه یا speaking...