Relationships collocation (روابط)

Relationships collocation همه‌ی ما در زندگی خود روابط زیادی داشتیم. روابطی مثل دوستی، خانوادگی، عاشقانه...