Idiom یا اصطلاح چیست؟

Idiom چیست؟ نمی شود در حال یادگیری زبان انگلیسی باشید ولی درباره idiom یا اصطلاح...