استاد زبان خوب و مجرب چه ویژگی‌هایی دارد

ویژگی های یک استاد زبان خوب امروزه نقش معلم برای هیچ زبان آموزی پوشیده نیست....