relationships collocation

Relationships collocation (روابط)

Relationships collocation

همه‌ی ما در زندگی خود روابط زیادی داشتیم. روابطی مثل دوستی، خانوادگی، عاشقانه و … . اما برای این که رابطه خوبی را شروع کنید از همان اول باید به خوبی درخواست کنید. برای این کار بهترین روش استفاده از Relationships collocation است. این collocationها به شما این امکان را می‌دهند تا به خوبی تقاضای دوستی و یا روابط دیگر را بکنید. لطفا به فایل صوتی گذاشته  شده در انتهای به خوبی گوش دهید.

Friendship

خب در اینجا با ذکر چند مثال تعدادی Relationships collocation را یاد خواهیم گرفت. این collocationها مربوط به دوست و ذوستی هستند.

1- When you go to university you will make a lot of new friends.

2- Jack struck up a friendship with a girl he met on holiday.

3- Juliet formed a lasting friendship with the boy she sat next to at primary school.

4- Spending several weeks on holiday together has cemented their friendship.

5- We were at school together, but our friendship grew after we’d left school.

6- I’m glad that our children are such close friends, aren’t you?

7- I don’t know Rod well. We’re just casual acquaintances.

8- Anna and Marie have a very good relationship.They love doing things together.

9- We must keep in contact when the course ends.

make friends: دوست پیدا کردن

struck up a friendship: شروع کردن دوستی

formed friendship: بیشتر کردن رابطه ذوستیروابط

cemented their friendship: دوستی آن‌ها را قوی تر کرد

friendship grew: محکم تر و بیشتر شدن دوستی

close friends: دوستان صمیمی

casual acquaintances: اشنایی کهگاه به گاه می‌بینید

have good relationship: داشتن رابطه خوب

keep in contactدر دسترس و نززدیک بودن

تمرین

با Relationships collocation هایی که یاد گرتیم تمرین ر جواب دهید.

در جای خالی کلمه مناسب را قرار دهید.

1 Kay is quite a shy person and finds it hard to ……………… friends.

2 Do Paul and Sophie ……………….  a good relationship?

3 Sam is always …………….. up friendships with people he meets on trains and planes.

4 I hope their disagreement over the bill won’t  ………………. their friendship.

5 It’s amazing, when you meet someone new, how often you find that you have some …………… friends.

6 Apparently, people ……………….. most of their closest friendships when they are young.

7 I wouldn’t call Graham a close friend, more a casual ……………….. .

8 We didn’t really like each other at first, but our friendship ……………….. as we got to know each other better.

 More than just good friends

بعضی مواقع روابط دوستی به روابط عاشقانه تبدیل می‌شوند. برای ابراط عشق هم از Relationships collocation استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که در فایل صوتی انتهای مقاله چند collocation جدید نیز یاد خواید گرفت.

I fell madly in love with Anton from the moment I met him. It was certainly love at first sight. I knew at once that he was the love of my life but at first I was not sure if my love was returned or not. Within a few days, however, he had told me that he was desperately in love with me too. A couple of weeks later, we realized that we wanted to make a commitment to each other and, when Anton asked me to marry him, I immediately accepted his proposal. I’m sure we will always love each other unconditionally. Neither of us would ever consider having an affair with someone else.

fell madly in love with: دیوانه وار عاشق شدن

love at first sight: عشق در یک نگاه

the love of my life: عشق زندگیم

love was returned: عشقم برگردانده می‌شود (آن نفر هم مرا دوست دارد)

desperately in love: به شذت عاشق شدن

make a commitment: تعهد دادن (ازدواج کردن)

accepted his proposal: قبول کردن پیشنهاد

love each other unconditionally: دوست داشتن بدون قید و شرط

having an affair: رابطه داشتن

فایل صوتی Relationships collocation


strong chemistry: احساسات شدید

significant daughter: دختر موجه

soulmate: همسر یا دلبر

the feeling is not mutual: احساسات نامتقابل (احساسات شبیه هم نیست)

he’s just not my type: او برای من جذاب نیست

unrequited love: عشق یکطرفه

childhood sweetheart: معشوقه کودکی

mutual friend: دوست مشترک

proposes to the woman: خواستگاری از یک زن

happily married: با خوشحالی ازدواج کردن

has an affair: رابطه داشتن

cheating on husband/wife: خیانت به زن یا شوهر

خلاصه

در این مقاله تعداد زیادی Relationships collocation را با هم یاد گرفتیم. حتما در مقالات بعدی ما را برای یادگیری بیشتر collocation ها همراهی کنید.

مقالات دیگر

این مطلب چقدر مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی یکی از ستاره ها کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *